BORANG PERMOHONAN PEKERJAAN
MAKLUMAT PEMOHON
Pemohon hendaklah berumur 21 tahun dan tidak melebihi 35 tahun pada tarikh permohonan dikemukakan dan bagi bekas anggota Tentera/ Polis had umur tidak melebihi 45 tahun.
Berat sekurang-kurangnya 50kg(Lelaki) dan 48kg(Wanita).
Tinggi sekurang-kurangnya 1.63m(Lelaki) dan 1.57m(Wanita) tanpa sepatu.
LATARBELAKANG PENDIDIKAN
Nama Sekolah / Institusi Pencapaian Keputusan Tahun Diperolehi
PENGALAMAN KERJA
Nama Majikan / Syarikat Dari Tahun Hingga Tahun Jawatan Gaji Terakhir (RM)
RUJUKAN (SELAIN DARI AHLI KELUARGA DAN SAUDARA MARA)
Nama Jawatan / Majikan Hubungan No. Tel
MAKLUMAT UMUM
NOTIS UNTUK PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
Prasarana adalah komited sepenuhnya untuk perlindungan Data Peribadi dan pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi. Prasarana memastikan bahawa Data Peribadi yang dikumpul, disimpan, diproses dan digunakan untuk tujuan permohonan ini hendaklah mematuhi kehendak-kehendak Akta dan boleh didedahkan kepada syarikat Kumpulan Prasarana dan organisasi pihak ketiga yang menyediakan pentadbiran atau perkhidmatan lain kepada syarikat Kumpulan Prasarana yang berkaitan.
PENGAKUAN
Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua keterangan maklumat yang diberikan akan digunakan oleh Prasarana Malaysia Berhad (“Prasarana”) bagi tujuan pengambilan untuk apa-apa jawatan yang dipohon. Saya dengan ini juga memberi kebenaran Prasarana (bagi tujuan yang berkaitan)untuk:
  • Membuat pertanyaan dan mengumpul maklumat melalui sumber yang difikirkan bersesuaian.
  • Menyimpan salinan slip gaji dan resume.
Saya dengan ini mengesahkan bahawa semua keterangan dan maklumat yang diberikan di dalam permohonan ini dan resume yang diberikan semasa penilaian dan / atau proses temuduga adalah benar dalam semua perkara dan termasuklah maklumat berkaitan dengan kesihatan, kelayakan atau salah laku jenayah bagi membolehkan Prasarana untuk membuat penilaian yang tepat berkaitan dengan permohonan saya.
Saya juga memahami sekiranya saya atau orang lain sebagai sumber rujukan tidak memberikan maklumat yang benar, permohonan saya akan ditolak dengan serta-merta. Saya juga faham bahawa sekiranya saya telah ditawarkan untuk bekerja dan selepas itu didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar, maka Prasarana berhak mengambil tindakan yang sewajarnya dan / atau menamatkan perkhidmatan dengan serta-merta.
Print